Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Klinika Odchudzania, należącej do Dr Chaillot Clinic, zwaną dalej “Stroną”.

1.2. Strona jest prowadzona przez firmę Dr Chaillot Clinic, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, o następujących danych adresowych: 7 Bell Yard WC2A 2JR London.

1.3. Korzystając ze Strony, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony.

2.2. Klinika Odchudzania – działalność prowadzona przez Dr Chaillot Clinic, oferująca kursy online z zakresu odchudzania i zdrowego stylu życia.

2.3. Strona – witryna internetowa Kliniki Odchudzania, dostępna pod adresem www.klinikaodchudzania.com.

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dr Chaillot Clinic z siedzibą podaną w punkcie 1.2.

3.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności określoną na Stronie.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami także za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@klinikaodchudzania.com

4. Warunki korzystania ze Strony

4.1. Użytkownik może korzystać ze Strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

4.2. Zabrania się zamieszczania na Stronie treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób lub naruszających prawa autorskie.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem, nie stosując działań mogących zakłócić jej funkcjonowanie.

5. Kursy online

5.1. Klinika Odchudzania oferuje kursy online dotyczące odchudzania i zdrowego stylu życia.

5.2. Użytkownik może zakupić kursy online poprzez Stronę, zgodnie z procedurą określoną na Stronie.

5.3. Warunki zakupu i uczestnictwa w kursach online są szczegółowo opisane na Stronie i powinny być zaakceptowane przed dokonaniem zakupu.

6. Prawa autorskie

6.1. Zawartość Strony, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, filmy i inne materiały, są chronione prawami autorskimi i należą do Dr Chaillot Clinic lub podmiotów trzecich.

6.2. Bez zgody Dr Chaillot Clinic zabrania się kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakiejkolwiek formie z materiałów zamieszczonych na Stronie, chyba że jest to wyraźnie zezwolone przez właściciela praw autorskich.

7. Odpowiedzialność

7.1. Klinika Odchudzania dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie były aktualne, dokładne i kompleksowe. Jednakże, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, braki w treściach lub ich niezgodność z aktualnym stanem prawnym lub medycznym.

7.2. Klinika Odchudzania nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania ze Strony lub związane z zakupem i uczestnictwem w kursach online, chyba że są one wynikiem rażącego zaniedbania ze strony Kliniki Odchudzania.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania wyrażonych przez Ciebie zgód. Wskazujemy, że odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Postanowienia końcowe korzystania ze Strony.

8.1. Klinika Odchudzania zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na Stronie.

8.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Klinika Odchudzania zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do Strony.

8.3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy według obowiązującego prawa.

8.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.

9. Reklamacje i kontakt

9.1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących Strony lub kursów online oferowanych przez Klinikę Odchudzania, Użytkownik może skontaktować się z Kliniką Odchudzania za pośrednictwem dostępnych na Stronie danych kontaktowych.

9.2. Reklamacje powinny być zgłaszane w sposób precyzyjny i zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące reklamacji.

9.3. Klinika Odchudzania zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie i udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część korzystania ze Strony i zakupu kursów online.

10.2. W przypadku sprzeczności lub niezgodności między niniejszym regulaminem a innymi dokumentami lub umowami, które mogą dotyczyć korzystania ze Strony, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu.

10.3. Jeśli którykolwiek zapis niniejszego regulaminu zostanie uznany za nieważny lub niezgodny z prawem, pozostałe postanowienia regulaminu nadal obowiązują w pełnym zakresie.

10.4. Dr Chaillot Clinic zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w funkcjonalności, zawartości Strony oraz oferowanych kursów online, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

10.5. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących niniejszego regulaminu, Użytkownik powinien skontaktować się z Kliniką Odchudzania za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na Stronie.

Home

oferta

blog

o mnie

kontakt

Polityka prywatności
Regulamin
FAQ
Kontakt

kontakt@klinikaodchudzania.com

formularz kontaktowy